Zakup i blagajna 2015

Nabavka bilo kog ugovora za blagajnu je u vašoj vlastitoj, a ne samo našoj, pravnoj dužnosti. Svaka, èak i najmanja transakcija, mora se kupiti u fiskalnoj kasi, jer zahtijeva plaæanje PDV-a.

Kada kupimo blagajnu za naše skladište, ova kupovina ovisi o posebnoj usluzi, koja sadrži cilj da vodimo brigu o poslovima naše blagajne. Finansijske kancelarije u Krakovu su pozicija u kojoj možete dobiti bilo koji fiskalni ureðaj, najpogodniji za odreðenu oblast. & nbsp; To su zaposlenici & nbsp; trgovine & nbsp; i & nbsp; web-lokacije koje je pravo za vas da promijenite iznos PDV-a koji je programiran u iznos kada su na snazi relevantna pravila, prema kojima æe se iznos poreza promijeniti. Samo ovlašæeni servis može izvršiti bilo kakve ispravke u blagajni.

Blagajna je samo obièna oprema koja se može oštetiti, te stoga svatko koji obavlja komercijalne ili uslužne djelatnosti i ima blagajnu mora poznavati pravila postupanja sa ošteæenom blagajnom. Ošteæena registarka mora se popraviti što je prije moguæe, bez obzira na posljednju, što je faktor štete, te kako ova šteta dolazi do daljnjeg funkcioniranja trgovine. Verovatno je za dokaz da je štampaè ošteæen, tako da je samo deo teksta odštampan na raèunu. Meðutim, nepotpuni raèun može biti brzi izgovor za poresku upravu da izda nalog za kompaniju koja ga je izdala!

Dakle, ako vidimo samo štetu na blagajni, ne bismo je trebali sami popravljati. Ošteæeni novac treba privremeno iskljuèiti iz skladišta i koristiti iz druge aktivne blagajne, au nedostatku - zatvoriti skladište dok se ureðaj ne popravi. S obzirom na èinjenicu da neuspjeh blagajne može ometati rad cijele trgovine, usluge blagajne rade vrlo dobro, i pokušavaju da redovno otklanjaju nedostatke, tj. U najkraæem moguæem roku. Stoga, nakon pronalaženja bilo kakve greške u kreiranju blagajne, ne smijemo pokušati sami da je popravimo - pozovite servis i dogovorite dolazak servisnog tehnièara, ili odnesite novac u servisni stan, naravno nakon njegovog onemoguæavanja i osiguranja sigurnosti. Takve postupke treba da sprovedemo što je pre moguæe, kako bi se kvar mogao popraviti, kako bi se oni povukli iz fiskalne kase.