Modni dizajneri iz londona

Prošle subote pripremljena je izložba najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliku dozu gledatelja, koji su trebali vidjeti što su dizajneri pripremili za sezonu. Meðu publikom mogli smo da vidimo èak i nekoliko poznatih liènosti, novinara i politièara.Prefinjena emisija bila je u najsitnijem detalju, a cjelina prošla bez ikakvih prepreka. Na putu smo mogli da se divimo modelima koji predstavljaju divnu, letnju, ruèno raðenu odeæu. Samo èiste i prozraène tkanine sa pravim, šarenim bojama, ukljuèujuæi pamuk, lan i svila, korištene su za njihovu izradu. Naše novinare najviše zanimaju prozraène, šarene maksi suknje izraðene od kuke. Pored njih, bili su oduševljeni èipkom, romantiènim haljinama i bluzama sa ukrasima i vezenim bikinijem. Za lakšu odeæu, dizajneri su ljudima, izmeðu ostalog, ponudili pletene šešire sa zanimljivim kružnim tokovima, ukrašenim èipkom i šarenim cvijeæem.Nakon emisije održana je aukcija predivne vjenèanice pripremljene i za posljednju šansu. Haljina je data osobi koja je morala ostati anonimna. Pored toga, neke odeæe iz najèišæe kolekcije su bile na aukciji. Prihodi ostvareni od posljednje prodaje bit æe oznaèeni na Vašem sirotištu. Treba naglasiti da kompanija voljno podržava razne dobre i zdrave dionice. Njen vlasnik je veæ u više navrata stavljao na prodaju sopstvena sredstva i kako je predmet prodaje èak i poseta istim fabrikama.Portparol kompanije nam je rekao da æe najnovija kolekcija doæi na klaðenje sada u majskom kontaktu. Pored toga, on je obavestio da ime planira uspostaviti online trgovinu, u kojoj bi obrnute kolekcije bile oèigledne nego u stacionarnim prodavnicama.Obiteljski modni brand je jedan od najveæih proizvoðaèa odjeæe u zemlji. U bilo kojem regionu postoji dosta fabrika. Zapošljava nekoliko hiljada ljudi, u samom poèetku svih poznatih krojaèa, krojaèa i dizajnera. Svakog perioda, ova kompanija je kolekcija u skladu sa osnovnim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije su zaista veoma popularne, pa èak i pre nego što se prodavnica otvori, oni koji su veæ ujutru vode se u visokim redovima. Ove kolekcije imaju dobar dan.Rezultati ovog imena veæ dugi niz godina bave se velikim uspjehom meðu korisnicima, kako u svijetu, tako iu inozemstvu. Pišuæi o njoj, ona ne dolazi da ne spominjemo mnoge nagrade koje je dobila, a oni kažu da su rezultati najbolje kvalitete.

Pogledajte svoju trgovinu: Medicinska odjeæa za jednokratnu upotrebu