Eksplozija metana u rudniku 2014

Rudarstvo u svom svijetu je najuèinkovitije u cijelom svijetu, i unatoè tome što su metanski ugljeni slojevi najsigurniji. Sigurnost je postignuta upotrebom razlièitih tehnika i sigurnosti, zahvaljujuæi kojima ogranièavamo moguænost paljenja ili eksplozije metana.

https://ecuproduct.com/ba/psorilax-najbolji-nacin-da-se-oslobodite-psorijaze-prirodno-i-brzo/

Da bi se izbjegla eksplozija metana, minimiziramo prisustvo faktora paljenja koji se mogu smanjiti korištenjem odgovarajuæih ureðaja. U situaciji u kojoj se nalazi rudnik, ili do granice ili pretka, potrebna je elektrièna energija za žetelice i transportere za transport plijena. Upravo zbog iskrenja ošteæenih kablova, stvaranje elektriènog luka postiže paljenje i eksploziju metana. Zbog toga je ista u svim elektriènim ureðajima data posebna zaštita od eksplozije. Zahvaljujuæi zaštiti koja se koristi u svim ovim alatima i mašinama, minimiziramo prodor elektriènog potencijala u metansku grupu tako da u sluèaju kvara neæe biti tragedije. Minerski elektrièari koji rade dijelove rudnika posebno su obuèeni sa stupnjem zaštite od eksplozije i vatrootpornosti, tako da mogu sigurno obavljati svoj posao za sebe i svoje podzemne radnike. Svaki elektrièar, svakih pet godina, mora da uèestvuje u takvoj obuci, što æe rezultirati polaganjem ispita, zahvaljujuæi kojem æe se njegova misao osvežiti i upoznati sa aktuelnim dizajnom i vrstama dostignuæa otpornih na plamen i eksploziju.Zaštita od eksplozije i otpornost na plamen je onda važan element koji se koristi na svim rudnicima, što smanjuje opasnost od eksplozije metana.