Direktiva direktive atex

ATEX direktiva u svom pravnom sistemu uvedena je 28. jula 2003. godine. Prelazi na proizvode posveæene karijerama na površinama koje su izložene riziku od eksplozije. Predmetni proizvodi moraju ispunjavati stroge zahtjeve, ali ne i za sigurnost, ali i za zdravstvenu zaštitu. ATEX direktiva sadrži procedure ocjenjivanja usklaðenosti.

U sluèaju odredbi normativnog akta koji se razmatra, stepen sigurnosti i, dodatno, u kombinaciji s posljednjim, svaki postupak ocjenjivanja zavisi prije svega od prijetnje okolini u kojoj æe se dati jelo.ATEX direktiva postavlja stroge zahtjeve koje odreðeni proizvod mora ispuniti da bi se mogao konzumirati u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Koja je to zona? Prije svega, govorimo o rudnicima kamenog uglja, gdje postoji vrlo važna prijetnja eksplozije metana ili ugljene prašine.

ATEX direktiva ima detaljnu podelu ureðaja na grupe. Dva su od njih. U poèetnom dijelu odabrani su ureðaji koji su povezani u podzemlje rudnika i na površinama koje mogu biti ugrožene metanom. Druga grupa je namenjena ureðajima koji se koriste na izuzetnim lokacijama, ali koji mogu biti izloženi riziku od eksplozivne atmosfere.

Ovom Direktivom utvrðuju se osnovni zahtjevi za sve ureðaje za sjedenje u zonama eksplozije metan eksplozivne / ugljene prašine. I važniji zahtjevi važni s moguænošæu lociranja u harmoniziranim dijelovima.

Treba imati na umu da posuðe slièno uslugama u podruèjima ugroženim eksplozijom treba biti oznaèeno CE oznakom. Oznaku treba pratiti identifikacioni broj prijavljenog tijela, koji bi trebao biti savršen, vidljiv, izdržljiv i lak.

Notifikaciono telo ispituje ceo sistem zaštite ili jedan ureðaj u obavezi da obezbedi saradnju sa važeæim propisima i zahtevima Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe od 20. travnja 2016. aktualna direktiva biti zamijenjena novom ATEX Direktivom 2014/34 / EU.